Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, przez Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy. Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000181189; Kapitał zakładowy 8.964.000 zł, NIP: 8421551629, REGON: 771275079

1. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – to Firma Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy, o numerze NIP: 842-15-51-629 oraz numerze Regon: 771275079, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika poprzez sklep internetowy www.moonwood.me.

 2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.

 3. SKLEP – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.moonwood.me.

 4. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

 5. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, (zwaną dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

 4. Wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika może zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika.

 5. Dane o personaliach Użytkownika nie są zbierane do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, założenia konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 6. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie www.moonwood.me oraz założenie konta Użytkownika w Sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Oczywiście informacje te służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu prawidłową realizację zamówienia.

3. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA COOKIES

Administrator zbiera dane Cookies w celu:

 1. identyfikacji oraz uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie, dzięki tym działaniom Użytkownik nie musi wielokrotnie podawać loginu i hasła przy przeładowaniu strony, wejściu na inną podstronę Sklepu – opcja dostępna po zalogowaniu się Użytkownika w Sklepie;
 2. dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych potrzeb i oczekiwać Użytkownika;
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie konta Użytkownika, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których Użytkownik wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez zgody Użytkownika.
 5. zebrania informacji o geolokalizacji Użytkownika i optymalizacji ustawień Sklepu;
 6. optymalizacji konfiguracji Sklepu, co pozytywnie wpływa na satysfakcję Użytkownika;
 7. dopasowania Sklepu do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik;
 8. umożliwienia z korzystania z takich funkcji Sklepu jak Koszyk;
 9. dopasowania oferty Sklepu oraz przygotowania marketingu bezpośredniego przygotowanego zgodnie z preferencjami Użytkownika;
 10. obsługi systemu partnerskiego oraz do weryfikacji źródeł przekierowań;
 11. zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu po to, aby lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników Sklepu i dopasować Sklep do ich potrzeb;
 12. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 13. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych między innymi takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest;
 14. promocji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;
 15. prezentowania reklam oraz ofert specjalnych dopasowanych do indywidualnych oczekiwań Użytkownika wykorzystując narzędzia internetowe np. Google AdSense.
 16. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
  • przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 18. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 19. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkownika  do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DOSTĘP POPRZEZ COOKIES

 1. Każdy Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym określić warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.
 2. Modyfikację ustawień plików Cookies Użytkownik może dokonać na swoim urządzeniu poprzez zmiany w parametrach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.
 3. Każdy Użytkownik samodzielnie może ograniczyć stosowanie plików Cookies na danym Urządzeniu.
 4. Każdy Użytkownik samodzielnie może również usunąć pliki Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Usunięcie bądź ograniczenie dostępu do plików Cookies może spowodować niedostępność niektórych funkcjonalności Sklepu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników bezpłatnych newsletterów poprzez wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, MMS zawierających między innymi reklamy i promocje, o ile Użytkownik wyraził na nie zgodę wypełniając formularz rejestrowy bądź wyraził zgodę w późniejszym czasie zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach konta Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć opcję otrzymywania newslettera oraz wiadomości SMS i MMS poprzez odznaczenie tej funkcji w ustawieniach konta Użytkownika w Sklepie.
 3. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 5. Przesyłane informacje handlowe przez Administratora zgodne są z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”
 7. Użytkownik może zgłaszać żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mailowo na adres administratora danych
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej
 9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

W związku z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018. Poniżej podajemy link i prosimy aby każda osoba odwiedzająca naszą stronę zapoznała się z przepisami. https://moonwood.me/pl/page/polityka-prywatnosci-7