Na poniższej stronie znajdą Państwo informację dotyczące zwrotów / reklamacji. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z regulaminem sklepu, ponieważ brak jego znajomości nie zwalnia z jego przestrzegania.

1. REKLAMACJE TOWARÓW

 • Firma Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 • Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, daty oraz okoliczności jej powstania na adres siedziby firmy, to jest Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, 77-140 Kołczygłowy, z dopiskiem: „Reklamacja moonwood.me”
 • Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 • Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:                         
  • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 • W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

 • Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  • Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzyma od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta;
  • Konsument może zwrócić się o poradę również do organizacji społecznych, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/);
  • Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROTY TOWARÓW

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, o ile Towar nie został wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji konsumenta, nie był prefabrykowany oraz nie był wyprodukowany w oparciu o indywidualną konfigurację zaspokajając zindywidualizowane potrzeby Klienta.
 • Do grupy Towarów oferowanych przez Sklep wykluczonych z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaliczają się wszystkie Towary, na których Sklep wykonuje indywidualny, spersonalizowany grawer zdobiący Towar oraz uwzględniający indywidualną, spersonalizowaną konfigurację materiałów. Wyłączenie to obejmuje Towary, które przygotowane są po dokonaniu indywidualnego, spersonalizowanego zamówienia przez Klienta.
 • Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, poza Towarami wykluczonymi opisanymi w ust. 2 powyżej, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres siedziby firmy, to jest Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy z dopiskiem: „Zwrot towaru moonwood.pl” lub na adres email: biuro@moonwood.me.
 • Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu (formularz zwrotu).
 • Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od niego płatności związane z danym odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności z tytułu zwrotu Towaru do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Formularz zwrotu: Pobierz

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania