1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego moonwood.me. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1219) .
 2. Właścicielem sklepu internetowego moonwood.me, zwanym dalej „Sklepem”, jest firma Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., o numerze NIP: 842-15-51-629. Adres do doręczeń to Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy, adres poczty elektronicznej to: biuro@moonwood.me, numer telefonu +48 601 170 776.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego moonwood.me – zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji użytkownika i zasady korzystania z konta użytkownika, zasady składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży Towarów, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Informacje o produktach oferowanych w Sklepie, takie jak opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są własnością Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Właściciel Sklepu, tj. Firma Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. DEFINICJE

 1. KLIENT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. SKLEP – sprzedający, Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy, właściciel Sklepu internetowego moonwood.me
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sklepu cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach oraz promocjach w Sklepie.
 5. TOWAR/PRODUKT – dostępny w Sklepie przedmiot stanowiący ofertę sklepu i będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego moonwood.me.
 7. SKLEP INTERNETOWY – Sklep dostępny pod adresem internetowym: https://moonwood.me.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Sklepu a Sklepem Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o..
 9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 683).

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem Sklepu a Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne, aktualne oraz zgodne z prawdą informacje podczas składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych informacji Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przekazane dane uniemożliwiają skuteczną realizację zamówienia. Sklep przed ostateczną odmową realizacji zamówienia podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania danych/informacji umożliwiających realizację zamówienia.
 5. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący
 7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 8. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla administratora Sklepu; c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak: a) zawieranie umów sprzedaży on-line bez konieczności zakładania konta, b) nieodpłatne zakładanie konta Użytkownika w Sklepie, c) nieodpłatne generowanie listy zakupów oraz listy życzeń po założeniu konta Klienta, d) umożliwia zamówienie nieodpłatnej informacji handlowej dotyczącej Towarów i Usług oferowanych przez Sklep.
 2. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z założonego konta oraz cofnąć chęć otrzymywania informacji handlowych opisanych w podpunkcie „d” powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biuro@moonwood.me lub listownie na adres spółki to jest Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep opisane w ust. 1 powyżej świadczone są nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep to: a) korzystanie z urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartphone) posiadającego dostęp do sieci Internet; b) korzystanie z przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox lub innej);c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sklep, mogą być składane przez Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres biuro@moonwood.me lub listownie na adres spółki, to jest Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszenie reklamacji zostało rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Sklep sugeruje włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz Javascript. Włączenie tych ustawień umożliwia późniejszą identyfikację Klienta w Sklepie oraz monitorowanie jego ruchów na stronach internetowych Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie moonwood.me w następujący sposób: a) poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia, b) poprzez pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: biuro@moonwood.me.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT czy paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i dalej kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej formy płatności i dostawy.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana powyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Gwarancja producenta obowiązującej na sprzedawane produkty
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w okresie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia.
 2. Przewidywany czas dostawy zamówionych towarów do Klienta uzależniony jest od specyfiki danego Towaru i określony jest na podstronie danego Towaru.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i ewentualnej dostawy.
 4. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczone są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.
 5. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską po akceptacji warunków oferowanych przez danego przewoźnika.
 6. Przy zamówieniach realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy przesyłki za zakupiony Towar wynosi 24,40 (słownie: dwadzieścia cztery zł 40 gr) złotych. Szczegółowe informacje na temat kosztów logistycznych określone są podczas dokonywania zakupu w formularzu zakupowym.  O wszelkich kosztach dostawy Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru, o ile taka wymiana Klientowi przysługuje, a Towar nie jest przygotowywany na indywidualne, spersonalizowane zamówienie Klienta.
 7. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

7. CENY

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym moonwood.me, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

8. METODY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia Klientowi sposób płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru poprzez przelew bankowy. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o. w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie przedsiębiorców niebędących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Sprzedawcy przysługuje pełne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni liczonych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń względem Sklepu.
 3. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu sprzedaży Towarów Klientowi niebędącemu konsumentem przechodzi na Klienta w momencie przekazania przez Sklep Towaru przewoźnikowi.
 5. Sklep może ograniczyć dostępność metod płatności dla Klientów niebędących konsumentami do przedpłaty w całości, niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności w formularzu sprzedaży.
 6. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klientów niebędących konsumentami ograniczona jest, bez względu na podstawę prawną do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny wynikającej z umowy sprzedaży, nie wyższej jednak niż do kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysiące złotych) zarówno w roszczeniach pojedynczych, jak i roszczeniach grupowych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem.
 8. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie moonwood.me zawierana jest w języku polskim lub angielskim w zależności od opcji, jaką wybrał Klient.
 2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji i zakładania konta w Sklepie są przetwarzane przez Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy, wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz do działań promocyjno-marketingowych, o ile Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo uaktualnienia, uzupełnienia czy sprostowania danych osobowych przekazanych do Sklepu, jak również ich trwałego usunięcia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (usługi świadczone drogą elektroniczną), zmieniony Regulamin jest uznawany za wiążący w przypadku, gdy Sklep dopełni wymagań określonych w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy Użytkownik został skutecznie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości odstąpienia od umowy. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez pocztę e-mail.
 7. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Użytkownika, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.

11. ZAKAZ KOPIOWANIA TREŚCI

 1. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, materiały video itp.) przedstawione w sklepie MOONWOOD w obszarze domen: moonwood.me oraz moonwood.me są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
 2. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Partner B2B pozyskuje dostęp do treści zastrzeżonych na podstawie zawartej umowy z właścicielem treści firmą Łąccy Kołczygłowy sp. z o.o. Podmioty zainteresowane współpracą otrzymują dostęp do API systemu, treści i narzędzi informatycznych oraz materiałów marketingowych z chwilą zawarcia Umowy współpracy. Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie Współpraca lub poprzez adres email: reklama@moonwood.me
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania